راهکاری نوین، گامی پویا

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه‌های تخصصی پزشکی
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه‌های تخصصی مالی و پرسنلی

این نرم افزار قابلیت تطبیق سریع و پوشش کامل عملیات حسابداری و مالی را برای شرکت های بازرگانی پیمانکاری خدماتی ... را دارد. ارائه گزارش‌های دقیق حرفه ای و استاندارد شرایط و امکان قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه را برای ذی‌نفعان فراهم میکند.

گسترش فرآیند و پیچیدگی فعالیت های اقتصادی نیازمند مدیریت بهینه و دقیق دارائی های نقدیاست. سرعت دقت کنترل و نظارت در انجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت با استفاده از نرم افزار مدیریت وجوه نقد امکانپذیر است.

معرفی کالا با تعیین ویژگی فنی نوع و شرح کالا به فارسی و لاتین امکان تعریف بارکد کالا و چاپ لیبل بارکد به اندازه های دلخواه/ تعیین حداقل و حداکثر موجودی نقطه سفارش کالا ضریب مصرف و تاریخ انقضاء برای هر کالا/ هشدار نقطه سفارش/

معرفی کالا با تعیین ویژگی فنی نوع و شرح کالا به فارسی و لاتین امکان تعریف بارکد کالا و چاپ لیبل بارکد به اندازه های دلخواه/ تعیین حداقل و حداکثر موجودی نقطه سفارش کالا ضریب مصرف و تاریخ انقضاء برای هر کالا/ هشدار نقطه سفارش/

حفظ سرمایه های انسانی در هر سازمان و ارتقاء کیفیت نیروی کار مستلزم استفاده بهینه از زمان و کاهش خطاهای انسانی در این بخش می‌باشد لذا استفاده از ابزارهای فنآوری اطلاعات برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان باعث تحقق مدیریت گردش کار و کاهش حجم انبوه فرآیند‌های دستی و تقلیل قابل توجه فواصل اطلاعاتی در تمامی واحدها می شود. این امر نهایتا افزایش سرعت، دقت وکاهش هزینه ها را به دنبال دارد.
مشاورین پرنگ رایانه
راهکاری نوین، گامی پویا