راهکاری نوین ، گامی پویا

نرم افزار ها

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه‌های تخصصی مالی و پرسنلی

این نرم افزار قابلیت تطبیق سریع و پوشش کامل عملیات حسابداری و مالی را برای شرکت های بازرگانی

پیمانکاری خدماتی ... را دارد. ارائه گزارش‌های دقیق حرفه ای و استاندارد شرایط و امکان قضاوت و

تصمیم‌گیری آگاهانه را برای ذی‌نفعان فراهم میکند. ادامه مطلب

گسترش فرآیند و پیچیدگی فعالیت های اقتصادی نیازمند مدیریت بهینه و دقیق دارائی های نقدیاست. سرعت دقت کنترل و نظارت در انجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت با استفاده از نرم افزار مدیریت وجوه نقد امکانپذیر است. ادامه مطلب
معرفی کالا با تعیین ویژگی فنی نوع و شرح کالا به فارسی و لاتین امکان تعریف بارکد کالا و چاپ لیبل بارکد به اندازه های دلخواه/ تعیین حداقل و حداکثر موجودی نقطه سفارش کالا ضریب مصرف و تاریخ انقضاء برای هر کالا/ هشدار نقطه سفارش/ ادامه مطلب
در حوزه بازرگانی نیاز مدیران به نظارت دقیق تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری موثر افزایش سرعت دقت و سود‌آوری همواره به چشم م یخورد لذا استفاده از نرم افزار بازرگانی این مهم را امکان پذیر م یسازد. ادامه مطلب

حفظ سرمایه های انسانی در هر سازمان و ارتقاء کیفیت نیروی کار مستلزم استفاده بهینه از زمان و کاهش خطاهای انسانی در این بخش می‌باشد لذا استفاده از ابزارهای فنآوری اطلاعات برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان باعث تحقق مدیریت گردش کار و کاهش حجم انبوه فرآیند‌های دستی و تقلیل قابل توجه فواصل اطلاعاتی در تمامی واحدها می شود. این امر نهایتا افزایش سرعت، دقت وکاهش هزینه ها را به دنبال دارد.

ادامه مطلب

نرم افزار ها

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه‌های تخصصی پزشکی

سيستم مديريت كلينيك‌های تصويربرداری پرنگ

Perang X-PRO Windows

سيستم مديريت داروخانه

Perang D-PRO Windows

سيستم پذيرش درمانگاه

Perang R-PRO Windows

سيستم مدیریت آزمایشگاه

Perang L-PRO Windows

 مشاورین پرنگ رایانه

راهکاری نوین ، گامی پویا

Network Support & IT Solutions

شبکه