Page 7 - Perang Network
P. 7

ﻪﮑﺒﺷ تﺎﻣﺪﺧ و          IT  ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

  ﻪﻧﺎﯾار ﮓﻧﺮﭘ ﻦﯾروﺎﺸﻣ

   ﯽﺣاﺮﻃ و هروﺎﺸﻣ ، تﺎﻣﺪﺧ
    ﻪﮑﺒﺷ و ﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ


                            Antivirus Server  عاﻮﻧا يزاﺪﻧا هار و ﺐﺼﻧ ، شوﺮﻓ •


          لﺮﺘﻨﮐ ﯽﺘﻌﻨ ﺻ قﺮﺑ يﺎﻫﻮﻠﺑﺎﺗ عاﻮﻧا و رﻮﺘﮐژوﺮﭘ ﻮﺋﺪﯾو ، ﻪﺘﺴﺑراﺪﻣ يﺎﻫ ﻦﯿﺑرود يزاﺪﻧا هار و ﺐﺼﻧ •

                                                 .... و

                     Telefax : (+9821)88549183-4
                        www.Perang.Co
                        net@Perang.Co
   2   3   4   5   6   7   8